Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

23/05/2018

Français, voir ci dessous

Welkom bij Group Protect bvba | Muizelstraat 10, 8560 Moorsele | BE0478.977.882 | info@groupprotect.be

Bedankt voor het vertrouwen die u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Group Protect

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Group Protect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden gegeven, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Bijvoorbeeld voor het maken van een gratis diagnose of bezoek ter plaatse.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Deze verschafte informatie zal verder enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en interessante relevante promoties of acties

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Group Protect, Muizelstraat 10, 8560 Moorsele of via info@groupprotect.be.

Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website. U verklaart door uw bezoek aan de website kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

De website gebruiken

Het gebruik van onze websites is gratis. We behouden ons het recht om de toegang voor bezoekers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

Bij het gebruik van de website verbindt u zich ertoe om:
• De website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy;
• Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
• Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
• Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;
• De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
• Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de website te verstoren;
• Uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

Onze aansprakelijkheid

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op info@groupprotect.be

We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informatica middelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

Intellectuele eigendom

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden dienst. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze dienst.

Algemene bepalingen

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Group Protect zich bevindt, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met ons op het volgend adres: Group Protect, Muizelstraat 10, 8560 Moorsele of via info@groupprotect.be . Elke feedback met betrekking tot de website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Meer info hierover kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

Gegevensbescherming voor pixellabels

Voor het verbeteren van uw gebruikservaring kunnen we gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dat zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen volgen. Met behulp van een pixellabel kunnen we informatie verzamelen, waaronder het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel staat, hoe lang de pagina met het pixellabel precies werd weergegeven, de browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van de cookies die eerder door die server op uw computer zijn geplaatst. In e-mailverkeer met HTML-opmaak, kunnen we zogeheten opmaakdetectietechnologie gebruiken. Via pixellabels kan deze technologie controleren of u de e-mail ontvangen en geopend hebt.

Verwerking persoonlijke gegevens

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via een invulformulier. Deze gegevens omvatten uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres, het IP-adres van uw computer en de taal van uw voorkeur en eventueel het probleem aan uw woning dat u wenst aan te pakken. We gebruiken deze gegevens voor het volgende:
• Om u te contacteren voor een vrijblijvende afspraak door één van onze experten.
• Om u af en toe een e-mail te sturen over promotieacties of producten en diensten van Group Protect waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn (alleen indien u aangaf dat u op de hoogte wil gehouden worden van toekomstige acties)

Uw gegevens worden bijgehouden zolang wij dit nodig achten om onze doelstellingen te behalen. Ze worden verwijderd indien u op een correcte manier een verwijdering van uw gegevens hebt aangevraagd.

Recht op inzage en verzet

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt het recht tot inzage van de gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst zelf corrigeren of verwijderen.

Om uw gegevens in te kijken, ze te corrigeren of te verwijderen, of als u specifieke vragen hebt waarop u hier geen antwoord terugvindt, dient u schriftelijk (via brief of e-mail) contact op te nemen met: Group Protect bvba | Muizelstraat 10, 8560 Moorsele, info@groupprotect.be


Politique de confidentialité et conditions d’utilisation

21/06/2018

Bienvenue sur Group Protect bvba | Muizelstraat 10, 8560 Moorsele | BE0478.977.882 | info@groupprotect.be

Merci pour la confiance que vous nous portez. Nous considérons la protection de votre confidentialité est notre responsabilité. Sur cette page nous vous informons quelles données nous rassemblons et de quelle manière nous améliorons votre expérience client. De cette façon vous comprenez mieux notre manière de travailler

Cette politique de confidentialité est d’application pour les services d’ aquaprotect.be et lors de l’extension de tous les services du Group Protect.

Vous devez être conscient que nous ne sommes pas responsable pour la politique de confidentialité d’autres sites web ou sources. En utilisant notre site web vous acceptez la politique de confidentialité.

Group Protect respecte la confidentialité de tous les utilisateurs de son site et prend soin des informations personnelles que vous nous fournissez et les traite de confidentiellement.

Bien que la plus grande partie des informations sont disponibles sans que des informations personnelles doivent être transmises, il est possible qu’on demande à l’utilisateur des données personnelles.

Par exemple pour faire un diagnostic gratuit ou pour une visite surplace.

Ces données sont utilisées pour pouvoir effectuer un service. Ces données sont sauvegardées en toute sécurité sur nos serveurs.

L’information fournie sera utilisé uniquement dans le cadre de la gestion de la clientèle ou pour vous informer de nos services et promotions ou actions intéressantes.
L’utilisateur peut, sans frais et sur demande, s’opposer à l’utilisation de ses données pour du marketing direct. En se basant sur le Group Protect, Muizelstraat 10, 8560 Moorsele ou via info@groupprotect.be.

Application et effets contraignants

Les conditions d’utilisation sont d’application pour l’utilisation de notre site web. Vous certifiez avoir, par la visite à noter site, avoir pris connaissance de nos conditions d’utilisation et que le contenu est liant.

Utiliser le site web

L’utilisation de notre site web est gratuit. Nous nous conservons le droit le droit d’accès des visiteurs qui ne respectent pas les Conditions d’utilisation et la Politique de protection de la vie privée, unilatéralement, immédiatement, définitivement et sans aucun avertissement préalable.

En utilisant notre site web vous vous engagez à :
• Utiliser le site web en accord avec les Conditions d’utilisation et la Politique de protection de la vie privée.
• Se comporter comme une utilisateur internet respectueux et soigneux
• Ne pas faire de manipulations qui peuvent de l’une ou l’autre façon nous nuire.
• Chaque infraction, même potentielle à la sécurité du site web ou sur les droits envers des tiers doit nous être immédiatement communiquée
• Les mesures de sécurité techniques mises en place sur le site web ainsi que le code et login ne peuvent pas être enfreints, copiés, diffusés ou donnés aux tiers ou pour utilisation personnelle
• D’aucune manière donner acces ou utilisation qui peuvent déranger le site web.
• Vos données, votre software et votre installation informatique et télécommunication doivent être protégés de manière adéquate contre les virus et tout autre risque possible, incluant le piratage de votre ordinateur

Notre responsabilité

Nous consacrons la plus grande attention possible et le plus grand soin au contenu de notre site web. Ce contenu est soumis aux changements, peut en tout temps être supprimé et vous est proposé sans garanties implicite ou explicite concernant son exactitude.

Nous ne sommes pas tenu responsable de dégâts direct ou indirects suite à l’utilisation du contenu de notre site web, quel que soit si cela semble correct ou non, ni pour les dégâts qui sont causés par l’utilisation ou la diffusion de ce contenu. Si les informations communiquées comportes des inexactitudes ou si certaines informations sur ou via le site ne sont pas disponibles, nous feront le plus grand effort possible pour le rectifier dans les plus brefs délais.

Si des inexactitudes sont constatées dans l’information qui est mise à votre disposition sur le site , vous pouvez nous contacter à info@groupprotect.be

Nous mettons tout en œuvre pour donner accès à notre site web 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Tenant compte des spécifications techniques des moyens internet et informatique et vu la nécessité d’effectuer des entretiens, updates ou upgrades périodiques nous ne pouvons pas vous garantir un accès et service continu.

Dans le cas d’interruptions normales acceptables ou de coupure ou panne de l’accès ou du service, nous mettons tout en oeuvre pour tout y remédier dans les plus brefs délais. De tels coupures ou pannes acceptables normalement sont propres aux services par internet et nous ne pouvons pas en être tenu responsable.

Les sites web avec lesquels nous avons parfois un lien, ne sont pas gérés ou entretenus par nous. Nous ne pouvons donc pas être tenu responsable pour le contenur de tels site web ni pour les liens qu’on y rencontre ou les changements ou update qui sont effectuées sur de tels sites

Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable par rapport à qui que se soit, de manière direct ou indirecte, de manière spéciale ou non à des dégâts dus à l’utilisation de ce site web ou autre particularité comme suite de links ou hyperlinks comprenant, sans limitation, de toutes pertes, interruption de travail ou dégât des programmes ou d’autres données sur le système d’ordinateur, l’équipement, les programmes ou autre de l’utilisateur.

Nous accordons notre plus grande attention et soin aux liens présents vers les autres sites web et parties tiers et leur bon fonctionnement. Nous ne pouvons néanmoins pas garantir que les liens fonctionnent toujours. Dans le cas d’un dérangement normal acceptable du fonctionnement des liens nous feront tout notre possible pour y remédier le plus vite possible. Cela ne peut en aucun cas donner suite à une indemnité ou sanction redevable.

Propriété intellectuelle

Nous sommes les titulaires ou les ayants droit exclusifs du total des droits de propriété intellectuels liés à notre site web et les services proposés. Vous vous engagez à, d’aucune manière et sous aucune forme copier, travailler exploiter ou vendre ou de toute autre manière la totalité des éléments dont se compose notre site web, ou une partie,

Ces éléments sont entre la marque, les textes, le software, la base de données, les formulaires, la raison sociale, les noms des produits, les logos, les éléments graphiques et illustrations, les graphiques, la musique, la combinaison des couleurs, les slogans, les lay-outs et la mise en page . Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, et toute autre protection qui peuvent entrer en ligne de compte pour le sit web ou nos services.

Dispositions générales

Si nous modifiions nos conditions d’utilisations, la nouvelle version sera disponible sur notre site web et sera applicable dès votre prochaine visite sur notre site weg. A partir de ce moment vous serez censé en avoir pris connaissance et être d’accord. Il est donc important lors de chaque visite à notre site web de vérifier la date de modification mentionnée au-dessus.

Ces conditions d’utilisation sont contrôlées, interprétées et exécutées en conformité avec le droit Belge, qui est d’application exclusivement lors d’éventuels litiges. Les tribunaux de juridiction de la localité où le siège social de Group Protect se situe, sont exclusivement compétent pour juger tout litige qui pourrait découler de l’interprétation ou l’éxécution des conditions d’utilisation.

En utilisant notre site web vous acceptez les règles de nos conditions d’utilisation.

Pour plus d’information ou remarques concernant ces Conditions d’utilisation, nous pouvez nous contacter à l’adresse suivante . Group Protect, Muizelstraat 10, 8560 Moorsele ou via info@groupprotect.be .Chaque feeback ayant trait au site web ou contestation doit nous parvenir par lettre recommandée à l’adresse mentionnée ci-dessus. Chaque communication de notre part à vous se fera par le biais du site web ou par mail, notre choix et notre possibilité.

Utilisation des cookies

Durant votre visite à notre site web des cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur et ceci dans le seul but de mieux accorder notre site web aux besoins des visiteurs qui visitent à nouveau notre site. Ces petits fichiers ou cookies ne peuvent pas être utilisés pour vérifier le comportement internet de nos visiteurs sur d’autres sites. Ces mini fichiers ou cookies évitez de recevoir un avertissement quand un cookies est installé ou d’enlever ensuite le cookie du disque dur. Consultez notre fonction d’aide sur notre browser internet. Plus d’infos sur notre politique de cookie.

Protection de données pour pixellabels

Pour améliorer votre expérience d’utilisation nous pouvons utiliser des pixellabels. Ce sont des petits fichiers grafiques ou nous pouvoir suivre l’utilisation de nos sites web . A l’aide des pixellabels nous pouvons collecter des informations, dont votre adresse IP de votre ordinateur qui a chargé la page avec la label, l’Url de page où le pixellabel se trouve, la durée précise durant laquelle la page où se trouve pixellabel, le pixellabel est chargé et le numéro d’identification du cookie qui est préalablement placé sur votre oridnateur par ce serveur. Dans les mails échangés avec HTML, nous pouvons utliliser ce qui est dénomé technologie d’édition. Via les pixellabels on peut par cette technologie contrôler si vous avez bien reçu le mail et si vous l’avez ouvert.

Traitement de vos données personnelles
Nous collectons les données personnelles via notre formulaire à remplir. Ces données comportent votre nom, no de téléphone, adresse, votre mail, l’adresse IP de votre ordinateur et votre langue de préférence et eventuellement le problème dans votre habitation que vous souhaitez traiter. Nous utilisons ces données pour les choses suivantes :
• Pour vous contacter pour une visite sans obligations de l’un de nos experts.
• Pour envoyer de temps en temps un mai au sujet de nos promotions, produits ou services du Group Protect dons nous pensons que cela pourrait vous intéresser (si vous avez indiqué que vous désirez être tenu au courant de nos action futures

Vos données sont conservées pour la période que nous jugeons nécessaires pour atteindre nos objectifs. Ils seront supprimées si vous démandez la suppression correcte de vos données

Droit de transparance et résistement

Vous avez un droit de résistement au traitement de vos données. Vous avez un droit de transpanrance de vos données que nous conservons à votre sujet, et vous pouvez si vous le désirez les corriger ou supprimer

Pour consulter vos données, les corriger ou les supprimer ou si vous avez des questions spédic